Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto-adjust screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
ΑΡΧΙΚΗ arrow Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις arrow ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Εκτύπωση E-mail

Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για εκδήλωση ενδιαφέροντος υλοποίησης των κάτωθι έργων:

 

1. Εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων-μελετών σχετικά με το πεδίο συντήρησης (προληπτικής-συστηματικής) και της αποθήκευσης των εκθεμάτων, που απαιτούνται βάσει του εντύπου ελέγχου του ΥΠ.ΠΟ. για την αναγνώριση Μουσείων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν.3028/2002. Οι μελέτες και οι τεχνικές εκθέσεις που πρέπει να εκπονηθούν θα περιλαμβάνουν:

1.1. Την περιγραφή προληπτικών μέσων και μεθόδων, για τη διατήρηση συλλογών στους εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους του μουσείου.

1.2. Την περιγραφή μέσων και τρόπου αποθήκευσης των μουσειακών συλλογών.

1.3. Τον κατάλογο με στοιχεία εργαστηρίων συντήρησης που συνεργάζονται με το μουσείο.

1.4. Την περιγραφή των εργαστηρίων συντήρησης των εξωτερικών συνεργατών και του εξοπλισμού αυτών.

1.5. Δείγμα δελτίου ή άλλης μορφής τεκμηρίου συντήρησης.

1.6. Την περιγραφή πολιτικής συντήρησης συλλογών μουσείου στα εργαστήρια του ή σε εργαστήρια εξωτερικών συνεργατών.

1.7. Την έκθεση περιγραφής περιβαλλοντικών συνθηκών και πολιτικής προληπτικής συντήρησης στους χώρους έκθεσης και αποθήκευσης και στα εργαστήρια του μουσείου.

1.8. Την έκθεση κατάστασης διατήρησης αντικειμένων.

1.9. Τις προδιαγραφές του εργαστηρίου συντήρησης.

2. Συντήρηση στολών, προδιαγραφές:

2.1. Η προτεινόμενη μέθοδος πρέπει να είναι ακίνδυνη για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και να εξασφαλίζει την μη αλλοίωση των αντικειμένων προς απεντόμωση.

2.2. Η προτεινόμενη μέθοδος απεντόμωσης όλων των προς απεντόμωση έργων Τέχνης θα πρέπει να γίνει με ανοξική μέθοδο, αποκλειομένου του βιομηχανικού αζώτου και κάθε βιομηχανικού αερίου και να μη ν περιέχουν τοξικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Κοζάνη, 10/2020 Αριθ. πρωτ. : Φ36/124

2.3. Η προτεινόμενη μέθοδος θα πρέπει να μη δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στα έργα (αλλοίωση επιφανειών, χρωμάτων, φύλλων χρυσού ή ασημιού, δημιουργία ρωγμών κ.λ.π.) λόγω θερμοκρασίας ή υγρασίας ψύχους ή ακτινοβολίας και να μην περιλαμβάνει τοξικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες.

2.4. Η όλη εργασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.

2.5. Ο εργολάβος πρέπει να είναι εξειδικευμένος με πολυετή πείρα σε απεντομώσεις έργων τέχνης από ξύλο, χαρτί, ύφασμα και δέρμα κ.α. αντικειμένων θρησκευτικής, πολιτιστικής και μουσειακής αξίας και να έχει πιστοποιήσεις από άλλα έργα ιδίας αξίας.

2.6. Ο ανάδοχος εργολάβος θα πρέπει εκτός των αντικειμένων που θα απεντομώσει, θα πρέπει να απεντομώσει και τους χώρους φύλαξης των αντικειμένων, μετά το τέλος της εργασίας.

2.7.Θα επιλεγεί όχι ο μειοδότης, αλλά αυτός που θα προσφέρει την «πλέον συμφέρουσα τιμή για την ποιότητα του έργου» δηλαδή, αυτός ο οποίος θα κριθεί, ότι μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο αυτό χωρίς να κινδυνέψουν τα έργα Τέχνης. 2.8. Να έχει την κατάλληλη άδεια από τις αρμόδιες αρχές, να έχει πιστοποιητικό ISO και ρητή δήλωση του αναδόχου, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους.

2.9. Προκαθορισμός του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας από την ανάθεση του έργου μέχρι την πλήρη λειτουργική ετοιμότητα του Ενδιαφερομένου για την έναρξη της παροχής υπηρεσιών.

2.10. Προκαθορισμός του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας εφαρμογής της ειδικής απεντόμωσης.

2.11. Ρητή δήλωση του υποψηφίου αναδόχου-προμηθευτή, ότι διαθέτει για την υλοποίηση του έργου το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό που θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια του έργου.

2.12. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

2.13. Δήλωση του υποψηφίου προμηθευτή ότι είναι σύμφωνος με τους κανόνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) όπως αυτές υπαγορεύονται από τις σχετικές Κοινοτικές διατάξεις σε ζητήματα όπως: προστασία του περιβάλλοντος, παιδικής εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, κοινωνικής ισότητας / αλληλεγγύης.

2.14. Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής πρέπει να φέρει νόμιμο πιστοποιητικό απεντόμωσης και με την ολοκλήρωση των εργασιών να παραδίδει έγγραφη πιστοποίηση.

2.15. Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής θα πρέπει να επιβλέπει την πορεία της διαδικασίας καθόλου το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών εφαρμογής της απεντόμωσης.

2.16. Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνεται η αξία των απαραίτητων υλικών και συσκευών, η νόμιμη μισθοδοσία, τα κάθε είδους επιδόματα του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού και οι οφειλόμενες από το νόμο εισφορές σε κάθε είδους κύρια και επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία.

2.17. Εκτός από το τίμημα αυτό ο Υποψήφιος Προμηθευτής, δεν θα έχει άλλη οικονομική απαίτηση από τον οργανισμό.

2.18. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν (επί ποινής αποκλεισμού) οι ίδιοι εμπειρία, κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, σε συναφή έργα, για την ανάδειξη μνημείων ΒυζαντινήςΜεταβυζαντινής περιόδου.

2.19. Απαραίτητη προϋπόθεση της εκτέλεσης της απεντόμωσης των ιερών κειμηλίων η προσυννενόηση και συνεργασία του αναδόχου με τους συντηρητές έργων Τέχνης των αντίστοιχων επί μέρους ειδικοτήτων (που θα έχουν πραγματοποιήσει τη συντήρηση) σύμφωνα με τις κατηγορίες των ιερών κειμηλίων που πρόκειται να απεντομωθούν, με την επί τόπου παρουσία τους, τόσο κατά την έναρξή όσο και κατά τη λήξη της παραπάνω εργασίας.

2.20 Να προσκομίσει τιμολόγιο για ανάλογες εργασίες (References).

3. Καταγραφή, κωδικοποίηση, ταξινόμηση και αξιολόγηση του αρχείου Μουτσόπουλου

3.1. Ξηρός/Στεγνός καθαρισμός. Αφαιρεί τη σκόνη και τα ξένα σώματα.

3.2. Τέστ/δοκιμές διαλυτότητας για τα μελάνια.

3.3. Υγρός καθαρισμός.

3.4. Αποξίνιση. Είναι η κύρια μέθοδος χημικής σταθεροποίησης του χαρτιού.

3.5. Κόλλάρισμα-στερέωση με μεθυλοκυτταρίνη για την υδροφοβίωση (κολλάρισμα) και τη στερέωση του χαρτιού.

3.6. Συμπληρώσεις. Η αποκατάσταση των μηχανικών φθορών και η συμπλήρωση των απωλειών.

3.7. Επιπεδοποίηση (πρεσάρισμα).

3.8. Καταγραφή-Κωδικοποίηση-Ταξινόμηση.

3.9. Αξιοποίηση 4. Συντήρηση προπλασμάτων Μουτσόπουλου

4.1. Επιφανειακός καθαρισμός από επικαθήσεις.

4.2. Στερεώσεις θραυσμάτων.

4.3. Συμπληρώσεις απολεσθέντων τμημάτων.

4.4. Συγκολλήσεις αποκολλημένων τμημάτων.

4.5. Αισθητική αποκατάσταση. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 Χρηματοδότηση

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα - Παρασκευή
09.00 - 14.00 & 17.30 - 20.00

Σάββατο -Κυριακή
09.00 - 14.00

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Ενήλικες: 3 €
Μαθητές, φοιτητές: 1,5 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ίωνος Δραγούμη 9 - 11, 

501 31 Κοζάνη

email_1: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Τηλ. 2461033978,

Τηλ  & fax: 2461030997

Who's Online